سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دادگستری رامسر 
رئیس شورای حل اختلاف 
1382/07/01 
1386/07/01 
اجرائی 
همکاری 
ادارات کشاورزی و جهاد سازندگی 
سخنران و امامت جماعت 
1362/07/02 
1382/07/01 
تبلیغی 
تدریس 
آموزش و پرورش (دبیرستان ها) 
مدرس 
1352/07/01 
1382/07/01 
--- 
تدریس 
دانشکده پرستاری 
مدرس 
1362/07/02 
1382/07/01 
-- 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
1378/07/01 
1382/07/01 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه المهدی(عج) رامسر 
مدرس 
1367/07/02 
1368/07/02 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه فاطمه زهرا(س) 
مدرس 
1382/07/01 
1386/07/01 
---