تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1348 
فلسفه و حکمت اسلامی 
تهران 
 
اجتهاد